Program

Program 2024/ 2025

Ture 2024

Mandag d. 4. marts 2024 kl. 8

Tilmelding til busture: Sydsjælland d. 28.april og Rørvighalvøen d. 9. juni.

Tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 8

Tilmelding til Ø-tur d. 31. august til Nekselø.

Begge dage: Ring til Jon tlf. 4015 0598. Så bliver du noteret og bedt om at betale. Vedføj gerne en note med afsender. Hver tur har sit eget kontonummer. Når pengene er nået frem sendes en kvittering pr. mail Får du ingen kvittering, så kontakt Jon.

Tirsdag d. 2 til onsdag d. 3. april 2024 – Tranetur til Skåne.

Turen er allerede fuldt booket. Har du spørgsmål til turen, så ring til Jon på 40150598.

Se referat fra turen.

Onsdag 10. april 2024 kl. 17-19 – Første årstidstur i Vrangeskov.

Skoven er udvalgt til at blive ”urørt skov” efter en overgangsperiode på nogle år. Den er i øvrigt varieret med tidligere grusgrav og tidligere forlystelsesområde og med søen som nabo.


Turlængde
: ca. 4 km.
Mødetid og sted: Kl. 17 P-plads ved det tidligere Vrangeskov Trak-tørsted, Haraldstedvej 130, 4100 Ringsted.
Turleder: Jon.
Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og evt. varme drikke.
Tilmelding: Ingen. For kørelejlighed ring til Jon tlf. 40 15 05 98.

Turen gentages 20. juni og 3. september.

Se referat fra turen.

Lørdag d. 20. april 2024 kl. 9-15 – Fugletur til Tissø.

Sammen med KF besøger vi igen et af Sjællands hotspots for fugle. De brede strande og talrige kunstige småøer er levesteder for talrige fugle.

Ifølge arter.dk er der de sidste 12 måneder registreret 157 fuglearter blot i den sydlige del af søen, som vi besøger.

Transport: Samkørsel i private biler
Turlængde: ca. 1 km.
Mødetid og sted: Kl. 9 Ringsted Station, P-plads nær rundkørslen.
Turleder: Jørgen Zeeberg Madsen.
Medbring: Solidt fodtøj, kikkert samt mad og drikke.
Tilmelding: Ingen. For kørelejlighed ring: Poul Erik tlf. 21 91 52 88.

Søndag d. 28. april 2024 kl. 8-17 – Sydsjælland: Mallings Kløft og Kulsbjerg Øvelsesplads.

Vi besøger to lokaliteter nær Stensved. Vi starter med at gå en lille tur i Mallings Kløft, som er dannet af Stensby Møllebæk. Bækken skal krydses nogle gange, men store, flade sten letter overgangene. Turen er ca. 2 km i alt.

Derefter skal vi til Kulsbjerg Øvelsesplads, som er et stort militært øvelsesområde og naturområde nord for Stensved. Kulsbjerg var i århundreder et af Sjællands største overdrev. I 1970 blev området eksproprieret af Forsvaret, og 85 huse blev nedrevet. Sporene efter husene ses stadig i området
Kulsbjerg omfatter en række naturtyper som overdrev, moser, søer og løvskov. Hele øvelsesområdet er i de seneste år blevet helårsgræsset af kvæg. I de talrige vandhuller yngler padder som stor og lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, springfrø, grøn frø og løvfrø. Bestanden af løvfrøer stammer fra en redningsaktion i perioden 1988-97, hvor man udsatte løvfrøer. I søerne er der desuden fundet bred vandkalv, mens de temporære vandhuller er levested for en art af fereje, der i Danmark kun er fundet ganske få steder.

Særligt i de tidligere grusgrave ved Store Kulsbjerg findes en rig natur. Markfirben har her gode bestande, og der vokser en række karakteristiske planter som voldtimian, blåhat, rundbælg og merian. Den sjældne blåhatjordbi lever her sammen med en lang række andre vilde bier.
Der er iagttaget 136 forskellige fuglearter i området.

Turlængde
: Ca. 7 km med mulighed for afkortning.
Mødetid/sted: Ringsted Station (busholdepladsen) kl. 8
Medbring: Mad og drikke til hele dagen, praktisk tøj, kikkert.
Pris: 420 kr.
Tilmelding
: Mandag d. 4. marts 2024 kl. 8 til Jon på tlf. 40 15 05 98. Tilmeldingen bekræftes bindende, når pengene er modtaget på konto 6823-0001029601.
Turleder: Jon.

Lørdag d. 11. maj 2024 kl. 9-15 – Vandretur Gyrstinge Sø rundt.

Sammen med KF besøger vi igen et af kommunens hotspots for fugle. Turen rundt om søen er meget smuk og varieret. Vi holder pause ved Kildehøj og ved Kilden i Store Bøgeskov.

Turlængde
ca. 10 km.
Transport: Samkørsel i private biler.
Mødetid/sted: Kl. 9 ved Ringsted Station, P-pladsen nær rundkørslen.
Turleder: Jon.
Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og mad og drikke.
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed: Ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 17-19 – Aftentur ved Svenstrup Naturskole og arboret.

Vi går en tur i den østlige del af Rye Skov sammen med natur-vejleder Asta Israelsen. Det lille arboret skal vi også høre mere om.

Turlængde: ca. 2 km.
Transport: Private biler
Mødetid/sted: Svenstrup Na-turskole, Ryeskovvej 1, 4140 Borup.
Medbring: Kikkert og evt. drikkevarer
Tilmelding: Ikke nødvendig. Ønsker du kørelejlighed, så ring til Jon 40150598.
Turleder: Jette Bjerregaard.

Tirsdag 21-28. maj – Første stortur til Irland

Se program her (PDF).

Turen er udsolgt.

Tirsdag 28. maj til 4. juni – Anden stortur til Irland

Se program her (PDF).

Turen er udsolgt.

Søndag d. 9. juni 2024 kl. 8-17 – Bustur til Rørvighalvøen.

Vi skal se nærmere på det spændende fugleområde og hede- og kystlandskab ved Korshage og Skansehage. I ser såvel erosions-kyster som aflejringskyster.

Turlængde: ca. 5 km
Mødetid/sted: Ringsted Station (busholdepladsen) kl. 8.
Medbring: Mad og drikke til hele dagen, praktisk tøj, kikkert, evt. badetøj.
Pris: 425 kr.
Tilmelding: Mandag d. 4. marts klokken 8 til Jon på tlf. 40 15 05 98. Tilmeldingen bekræftes bindende, når pengene er modtaget på konto 0400-4015938035, LSB Bank.
Turleder: Jon.

Søndag d. 16. juni 2024 kl. 10-12 – De Vilde Blomsters Dag.

KF har arrangeret denne tur sammen med Blå Flag Ringsted og Dansk Botanisk Forening. Reservatet er for fugle, men der er fundet ikke færre end 339 forskellige planter i reservatet, bl.a. en ny for Danmark.

Turlængde: ca. 2 km.
Tilmelding: Unødvendig!
Mødetid og sted: Kl. 10 på P-plads ved Bjergvej 77, 4100 Ringsted.
Turleder: Inge Ambus.

Torsdag 20. juni 2024 kl. 17-19 – Anden årstidstur i Vrangeskov.

Gentagelse af turen 10. april.

Søndag 11. august 2024 kl. 8-16 – Pinseskoven og Vestamager.

Vi går en tur på det inddæmmede areal og kigger efter fugle, sommerfugle og planter. Inddæmningen af Vestamager blev udført i perioden 1939-1944 som beskæftigelsesarbejde. Den anlagte dæmning er 13 km lang, og det inddæmmede areal er ca. 25 km2. I 1990 blev hele området fredet og åbnet for offentligheden. Den sydligste del er dog fuglereservat, og der er bl.a. anlagt en lavvandet sø i den østlige del af reservatet.
Det er helt enestående, at en euro-pæisk storby har et så stort og rigt naturområde inden for bygrænsen.

Turlængde
: ca. 7 km.
Transport: Samkørsel i private biler.
Mødetid/sted: Ringsted Station, P-plads nær rundkørslen kl. 8.
Medbring: Mad og drikke til hele dagen, praktisk tøj, kikkert.
Tilmelding: Senest lørdag d. 10 august til Jette på tlf. 29 91 69 89.
Turleder: John Kristensen

Lørdag d. 31. august 2024 kl. 7-17 – Ø-tur til Nekselø.

 

Årets ø-tur går denne gang til Nekselø. Denne lille ø er en sand natur-perle. Store dele har været opdyrket, men efterhånden ligger markerne hen som vedvarende græsarealer. Vi håber på et rigt fugleliv og sjældne blomster.


Turlængde
: ca. 8 km i bakket landskab, dog med mulighed for afkortning.
Mødetid/sted: Ringsted Station (busholdepladsen) kl. 7:15 Transport: Bus
Medbring: Mad og drikke til hele dagen, praktisk tøj, kikkert, evt. badetøj.
Pris: 450 kr.
Tilmelding: Tirsdag d. 5. marts klokken 8 til Jon på tlf. 40150598. Tilmeldingen bekræftes bindende, når pengene er modtaget på konto 0400-4015918271 LSB Bank.
Turledere: Jon

Tirsdag d. 3. september 2024 – Tredje årstidstur: Vrangeskov.

Samme tur som angivet under 10. april.

Turleder: Lise Kristiansen

Søndag d. 6. oktober 2024 kl. 9 – Fugletur til Sydsjælland.

Sammen med KF har vi den traditionsrige oktober fugletur til Sydsjælland. Der er gode muligheder for ænder, gæs og rovfugle.


Turlængde:
Kan oplyses lørdag d. 5. oktober.
Transport: Samkørsel i privatbiler
Mødetid og sted: Kl. 9.00 ved Ringsted St.
Medbring: Mad og drikke.
Turleder: Jørgen Madsen.
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring dog se-nest dagen før til Jon tlf. 4015 0598.

Møder 2024/25

Hvis intet andet er anført afholdes møderne kl. 19.00 i: 

 Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.

Der serveres normalt the/kaffe med kage. Medbring af hensyn til miljøet gerne egen kop/krus.

November 2024  – Med Gøgen fra Tarifa til Nordkap.

En 6.000-km’s dannelsesrejse gennem kultur- og naturlandskaber
Foredrag med Henrik Wejdling. Foredraget, der ledsages af billeder og små-videoer af svingende kvalitet, men krydret med stor entusiasme, fører os over tre måneder i foråret 2023 gennem 9 lande fra Tari-fa, Spaniens sydligste spids, til Nordkap og Varangerhalvøen i det absolut nordligste fastlands-Norge.
Husk krus!


Dato:
udsendes senere pr. mail
Sted: Ringsted Kulturhus.

 

December 2024 – Julehygge.

Vi hygger os med æbleskiver, gløgg og kaffe og ser medlemmer-nes billeder af den danske natur i stort og småt.
Husk krus!


Tilmelding
(af hensyn til traktementet): Til Hanne tlf. 21 67 75 52.
Dato: udsendes senere pr. mail.
Sted: Ringsted Kulturhus.

Januar 2025 – Grønland i 50 år.

Jon Feilberg fortæller om 50 års rejser i Grønland i botanikkens tjeneste. I hører om rejser, ople-velser, mennesker, fugle, dyr og blomster fra det høje nord!
Husk krus!

Dato:
udsendes senere pr. mail.
Sted: Ringsted Kulturhus.

 

Februar 2024 kl. 19:00 – Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. På valg til bestyrelsen er Poul Erik Weinreich og Hanne Trier. På valg som revisor er Ellen Hansen og på valg som revisorsuppleant er Else Walter.
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vises medlemmernes billeder fra årets ture. Medbring gerne dine egne billeder fra årets ture!
Husk krus!

Mødetid og sted: Ringsted Kulturhus kl. 19.
Dato: udsendes senere pr. mail.

 

MidtNatur

Formand: Jon Feilberg
Telefon: 40 15 05 98
Mail: kontakt@midtnatur.com

Seneste indlæg